ระบบจองห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 กรุณากรอกข้อมูลและขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ เนื่องจากตรวจสอบข้อมูลทุกวันในเวลา 15.30 น. และจะดำเนินการลงข้อมูลของห้องประชุม