ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กรุณากรอกข้อมูลและขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ เนื่องจากตรวจสอบข้อมูลทุกวันในเวลา 15.30 น. และจะดำเนินการส่งข้อมูลของห้องประชุมออนไลน์ผ่านอีเมล์ที่ได้รับข้อมูล