โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Re-Skill & Up-Skill แบบเชิงรุก ด้วยเครื่องมือวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธนี

รายละเอียดกิจกรรมจากเพจ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์