เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2565 นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ ห้องประชุมประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว เพื่อเพาะพันธุ์วิศวกรสังคมของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อยอดสู่ขั้นตอนการพัฒนาคนและนำศักยภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนต่อไป