เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็ม จุดตะเกียง จุดความหวัง ราชภัฏพยาบาล รุ่นที่ 2 แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบหมวกฯ และมีแขกผู้มีเกียรติทั้งผู้บริหารคณะต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณาจารย์พร้อมทั้งผู้ปกครองและญาติของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีมอบหมวกฯ ที่ทรงคุณค่าและเป็นจุดเริ่มต้นการก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล