ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด

แบบใบลาพักผ่อน

แบบใบขอยกเลิกใบลา

แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย

แบบประเมินสายวิชาการ (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)

1.1 ใบเบิกพัสดุ

1.2 ใบยืมพัสดุ

1.2.1 แบบขอใช้บริการยืมวัสดุ  ครุภัณฑ์ กรณีนำออกนอกห้องปฏิบัติการพยาบาล

1.3 ใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะ

1.4 แบบฟอร์มขอใช้ห้อง

1.5 รายงานขอจ้าง

1.5.1 ใบสั่งจ้าง

1.5.2 ใบตรวจรับการจ้าง

1.6 รายงานขอซื้อ

1.6.1 ใบสั่งซื้อ

1.6.2 ใบตรวจรับการจัดซื้อ

1.7 ใบเสนอราคา

1.8 ใบปะใบเสร็จซื้อ-จ้าง

1.9 ใบรับรองแทนใบเสร็จ

2.1 สัญญาการยืมเงิน

2.2 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2.2.1 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ

2.2.2 หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย(บุคคลภายนอก)

2.3 ใบปะใบเสร็จไปราชการ

2.4 ใบสำคัญรับเงินทั่วไป

2.5 ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร)

2.5.1 ใบตอบรับการเป็น (วิทยากร+ผู้ทรง+กรรมการ)

2.6 ใบเบิกชดเชยค่าน้ำมันรถส่วนบุคคล (ไปราชการ)

2.7 ใบเบิกชดเชยค่าน้ำมันรถส่วนบุคคล (สายนิเทศ)

3.1 สรุปผลโครงการ

3.2 แบบรายงานผลไปราชการ

3.3 แบบฟอร์มรายงานการเป็นวิทยากร