เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.อุมาพร เคนศิลา อาจารย์ดวงดาว กระพิลา อาจารย์ประจำสาขาการพยาบาลชุมชน และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 จำนวน 5 คน ตัวแทนชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ก้าวต่อไป สู่เป้าหมายที่ยั่งยืนของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่” จัดขึ้นวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-16.00 น. ประชุมแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี