เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล คณบดี เเละคณาจารย์ ร่วมรับมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่จัดกิจกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (Regional Research Expo 2022) จาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่จัดระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ด้วยแนวคิด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอิสานอย่างยั่งยืน” โดยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน