เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 1 กลุ่มฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 ณ บ้านสามพร้าว หมู่ 2 เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้เเก่ การทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้านเเละวัด พร้อมทั้งบริการเครื่องดื่มให้ประชาชน ณ บ้านสามพร้าว หมู่ 2 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี