ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เครือข่ายคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2566 – 2570
ขอขอบคุณข้อมูลเเละภาพจากเพจคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะกรรมการพัฒนาเเละจัดการระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ภาพบุคคลที่มีในกิจกรรม