เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-16.00 น. คณะกรรมการการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการอบรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์” อบรมรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เเละการบรรยายจากวิทยากรจาก อาจารย์ ดร.มงคล ทะทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในหัวข้อแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: ปัจจุบันและอนาคต และอาจารย์พิชญา ทองโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตัลและสื่อสารองค์กร คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ทำให้เผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบข้อมูลและสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ เเละสามารถนำองค์ความรู้และมีแนวทางไปพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ