เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่เเละผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารการพยาบาล (NS29440) เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงานด้านการพยาบาล ส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำ การประเมินมาตรฐาน การจัดการทางการพยาบาล ฯลฯ นำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี คุณ เนาวนิตย์ พลพินิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)