เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่เเละผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารการพยาบาล (NS29440) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ การประเมินมาตรฐาน การจัดการทางการพยาบาล ฯลฯ นำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี คุณบังอร จันทะประเทศ พยาบาลวิชาชีพป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)