เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อตรวจวัดความสมบูรณ์ของร่างกาย โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตรวจร่างกายให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ การตรวจร่างกาย ดำเนินการตรวจระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ตามตารางการตรวจร่างกายที่จัดแบ่งตามคณะ เพื่อลดความแออัดและเป็นระเบียบเรียบร้อย