เมื่อวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์ อาจารย์ธวัชชัย เขื่อนสมบัติ อาจารย์รัชดาพร ไพบูรณ์ เเละอาจารย์จักพันธ์ โพธิภาพ อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่เเละผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความรู้และทักษะก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่2 ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติอาจารย์ พว. ศศิพินทุ์ มงคลไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เเละคณะพยาบาลชำนาญการประจำหอผู้ป่วยหนัก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานีเป็นวิทยากรการอบรมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอุดรธานี