คณะกรรมการพัฒนาและจัดการระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์” โดยใช้รูปแบบอบรมออนไลน์ ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-16.00 น.

#UDRUPR
#ประชาสัมพันธ์ราชภัฏอุดร
#พยาบาลศาสตร์ราชภัฏอุดร
#พยาบาลศาสตร์
#FONUDRU
#NurseUDRU
#NursingUDRU
#UDRU
#พยาบาลศาสตร์
#คณะพยาบาลศาสตร์
#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี