ศูนย์วิทยบริการขอเชิญบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล CINAHL COMPLETE ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และ การสาธารณสุข ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-15.30 น. รูปแบบ Microsoft Teames (hand pointing right) โดยมีคุณ มณฑกานติ จันทรวรินทร์ จาก EBSCO เป็นวิทยากรการบรรยายครั้งนี้
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/uzj3cH34Z6FYr6xAA
ขอขอบคุณข้อมูลเเละภาพจากเพจ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี