เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพียงเพ็ญ บุษมงคล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ภาวดี ทองนพคุณ ทอยน์ เเละอาจารย์ภพธรรม วิชาดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทางการพยาบาลและการศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ในโครงการ เปิดบ้าน “วิชาการพิชิตรอบพอร์ต” ของสถาบันกวดวิชา Ione Tutor เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่การศึกษาต่อในสายอาชีพต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคต